20101211

Villányi Szilvia & Mikolai Martin - Audye pt 1: The Green Flourescent Protein

mvskgeelftgvvpilveldgdvnghkfsvsg

mvskgeelftgvvpilveldgdvnghkfsvsg by martinmikolai 

_________________________________________________________________________________

eggdatygkltlkficttgklpvpwptlvttltyg


eggdatygkltlkficttgklpvpwptlvttltyg by martinmikolai


_________________________________________________________________________________

vqcfsrypdhmkqhdffksampegyvqertiffkddgnyktraevkfegdtlvnrielkgidfkedg


vqcfsrypdhmkqhdffksampegyvqertiffkddgnyktraevkfegdtlvnrielkgidfkedg by martinmikolai

________________________________________________________________________________

nilghkleynynshnvyimadkqkngikvnfkirhniedgsvqladhyqqntpigdgpvllpdnhylstqsals
kdpnekrdhmvllefvtaag


nilghkleynynshnvyimadkqkngikvnfkirhniedgsvqladhyqqntpigdgpvllpdnhylstqsalskdpnekrdhmvllefvtaag by martinmikolai

________________________________________________________________________________

  itlgmdelyksglrsraqasnsavdgtagpgstgsr


itlgmdelyksglrsraqasnsavdgtagpgstgsr by martinmikolai